top of page

สถาบันสอนดนตรีหลักสูตร ALFRED (U.S.A.) และ TRINITY College London โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สอบวัดมาตรฐานระดับสากล พร้อมใบประกาศรับรองความสามารถจาก TRINITY College London

Holls studio academy

🎀 การแสดงคอนเสิร์ตผลงานนักเรียน 🎀
✨HOLLS STUDIO ACADEMY CONCERT#1 2020✨
🎈น้องๆได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนบนเวทีจริง
เพื่อนำไปพัฒนาการเล่นดนตรีให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 👏

การแสดงผลงานนักเรียน Holls Studio Academy Concert 2020