top of page

holls LIVE SOUND

by Holls Studio

บริการเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรีคุณภาพพร้อม Sound Engineer มืออาชีพ โทร 086-660-0167

วีดีโอบรรยายกาศ​ Live Sound

SET 1

รูปแบบการจัดงาน
 - งานสัมมนา
 - งานแต่งงาน
 - งานแสดงสินค้า
 - คาราโอเกะ

 - วงดนตรีโฟล์คซอง 

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
 - งานกลางแจ้ง 50 คน 
 - งานภายในอาคาร 100 คน

ราคา 4,000 บาท

คาราโอเกะ เพิ่ม 1,000 บาท

 

เครื่องเช่า 4000 บาท.jpg
SET 2

รูปแบบการจัดงาน
 - งานสัมมนา
 - งานแต่งงาน
 - งานแสดงสินค้า
 - คาราโอเกะ

 - วงดนตรีโฟล์คซอง 

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
 - งานกลางแจ้ง 150 คน 
 - งานภายในอาคาร 250 คน

ราคา 8,000 บาท


คาราโอเกะ เพิ่ม 1,000 บาท

เครื่องเช่า 8000 บาท.jpg
เครื่องเช่า 10000 บาท.jpg
SET 3

รูปแบบการจัดงาน
 - งานสัมมนา
 - งานแต่งงาน
 - งานแสดงสินค้า
 - คาราโอเกะ

 - วงดนตรีโฟล์คซองขนาดใหญ่

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
 - งานกลางแจ้ง 300 คน 
 - งานภายในอาคาร 400 คน

ราคา 10,000 บาท


คาราโอเกะ เพิ่ม 1,000 บาท

SET 4
เครื่องเช่า 20000 บาท.jpg
+
ห้อง2.jpg

รูปแบบการจัดงาน
 - งานสัมมนา
 - งานแต่งงาน
 - งานแสดงสินค้า
 - ประกวดวงดนตรี

 - วงดนตรีเต็มวง

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
 - งานกลางแจ้ง 400 คน 
 - งานภายในอาคาร 500 คน

 

เฉพาะชุดลำโพง ไม่รวมเครื่องดนตรี
ราคา 13,000 บาท

 

ชุดลำโพงรวมเครื่องดนตรีมาตรฐานทั้งหมด 
ราคา 16,000
 บาท
 

SET 5
เครื่องเช่า 20000 บาท.jpg
ห้องใหม่ copy.jpg
+

รูปแบบการจัดงาน
 - งานสัมมนา
 - งานแต่งงาน
 - งานแสดงสินค้า
 - คาราโอเกะ
 - ประกวดวงดนตรี

 - วงดนตรีเต็มวง
 - คอนเสิร์ตศิลปิน

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน
 - งานกลางแจ้ง 400 คน 
 - งานภายในอาคาร 500 คน

ชุดลำโพงรวมเครื่องดนตรีคุณภาพสูงทั้งหมด 

ราคา 20,000 บาท

bottom of page